Kooperační modely

Inovace a vývoj jsou nezbytnou součástí obchodní společnosti pro její úspěšnou budoucnost. Pro malé a střední podniky nabízí Fraunhofer možnosti kooperace ušité na míru a to tak, aby způsob spolupráce generoval pro daný podnik co nejlepší konkureční výhody. Zákazník tak může dle potřeby a v krátkém časovém horizontu využít kompetencí Fraunhofer IKTS.

 

Konkrétní zakázka

 

Klasickým příkladem spolupráce je jednorázová zakázka. K té dochází v případě, že konkrétní podnik vidí nutnost výzkumu či vývoje. Faunhofer IKTS pak pracuje v daném termínu na řešení, které odpovídá požadavkům zadávající společnosti.

 

Společné projekty

 

Některé z daných problematik jsou tak komplexní, že při hledání řešení vyžadují účast vícero partnerů. V takovém případě jsou k dispozici všechny instituty Fraunhofer. A přizváni mohou být také externí partneři.

 

Strategická partnerství a inovační klastry

 

Ze základního výzkumu, který probíhá nejprve nezávisle na zakázkách, dochází nezřídka k navázání dlouhodobějších partnerství s firmami na regionální i mezinárodní úrovni.

 

Mezinárodní spolupráce

 

Zaměstnanci Fraunhoferovy společnosti mají často zkušenosti ze zahraničí, interkulturní a jazykové kompetence a umí se pohybovat na globálních trzích. Díky tomu mohou také mezinárodně činné podniky využít často i v zahraničí služeb Fraunhoferovy společnosti.

 

Spin-off firmy

 

Zaměstnanci Fraunhoferu nezřídka zakládají nové firmy (spinn-offs) s novými technologiemi a vědeckými poznatky, přičemž Fraunhoferova společnost se může na těchto firmách podílet. V ojedinělých případech mohou vznikat dokonce strategické spolupráce a joint ventures. Zadavatelé zakázek se mohou stát podílníky nové spinn-off firmy.

 

Licenční modely

 

Licence opravňují třetí stranu k užívání práva průmyslového vlastnictví za definovaných podmínek. Díky licenci mohou průmysloví zákazníci využívat inovace vzniklé v rámci Fraunhoferovy společnosti pro vlastní produkty a služby. Fraunhofer IKTS nabízí flexibilní licenční modely, které mohou být využity v rámci vlastní firmy, k optimalizaci nabídky nebo k prodeji třetí straně. Při utváření licenčních smluv hrají důležitou roli rámcové podmínky komercializace pro daný subjekt v daném segmentu trhu a typ spolupráce s Fraunhofer IKTS. O nabídce na licenci se proto vždy jedná indiviudálně.